Regulamin Serwisu

§1 Składanie Zapytania o Naprawę


1.1 Osoba, zwana dalej “Klientem”, może zgłosić prośbę o naprawę urządzenia elektronicznego (“urządzenie”) w formie elektronicznej lub pisemnej. Zgłoszenie takie powinno być przesłane na adres serwis@meltronix.eu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub pocztą tradycyjną. W zapytaniu Klient jest zobowiązany do dokładnego podania swoich danych, w tym nazwy firmy, adresu, numeru NIP, danych kontaktowych oraz szczegółowego opisu wykrytych usterek urządzenia. Ponadto, Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do siedziby serwisu w celu naprawy.

§2 Wycena Naprawy

 

2.1 Każda naprawa urządzenia Klienta podlega bezpłatnej wycenie. Urządzenia dostarczone do serwisu zostają umieszczone w kolejce oczekujących na naprawę. W przypadku, gdy Klient życzy sobie przyspieszonej wyceny z uwagi na długi czas oczekiwania na diagnostykę, koszt ten jest ustalany indywidualnie i zależy od rodzaju urządzenia oraz zakresu uszkodzeń.


§3 Zlecenie Naprawy


3.1 Po dokonaniu wyceny, serwis przekazuje Klientowi ofertę naprawy, zawierającą cenę usługi oraz przewidywany czas naprawy. Klient, w formie pisemnej, wyraża zgodę na naprawę urządzenia poprzez akceptację przedstawionej oferty. Czas naprawy jest liczony od momentu akceptacji oferty. Oferta ta pozostaje ważna przez okres 7 dni od jej przedstawienia.
3.2 W przypadku braku akceptacji oferty przez Klienta w ciągu 7 dni, oferta musi zostać sporządzona ponownie, a jej cena może ulec zmianie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje oferty w ciągu 21 dni, zobowiązany jest poinformować serwis, czy urządzenie ma być odesłane na adres wskazany przez niego. Jeśli oferta nie zostanie zaakceptowana w ciągu kolejnych 3 miesięcy, urządzenie uważa się za porzucone przez Klienta zgodnie z postanowieniami art. 180 Kodeksu cywilnego, co uprawnia serwis do utylizacji urządzenia. W takim przypadku Klient nie posiada żadnych roszczeń wobec serwisu.


§4 Gwarancja


4.1 Serwis gwarantuje prawidłowe działanie przeprowadzonej naprawy przez okres 6 miesięcy. Ewentualne zmiany terminu gwarancji są możliwe jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych uzgodnień. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury za naprawione urządzenie.

 

§5 Reklamacje Gwarancyjne

 

5.1 Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, Klient zobowiązany jest do złożenia pisemnej reklamacji gwarancyjnej na adres serwis@meltronix.eu w terminie 5 dni od momentu wykrycia wady. Reklamacja powinna zawierać informacje o rodzaju urządzenia, numerze faktury, opisie wady oraz okolicznościach jej wystąpienia. Klient jest również zobowiązany do dostarczenia wadliwego urządzenia do siedziby serwisu w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia.
5.2 Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie i dostarczeniu wadliwego urządzenia, serwis rozpatrzy reklamację gwarancyjną w ciągu 21 dni, chyba że konieczna będzie dodatkowa wycena. W przypadku stwierdzenia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną, serwis podejmuje decyzję o naprawie na własny koszt. W przypadku odrzucenia reklamacji, serwis odesła urządzenie Klientowi na jego koszt i obciąży go fakturą obejmującą koszty wyceny, materiałów oraz transportu.


§6 Wyłączenia z Gwarancji


6.1 Gwarancja nie obejmuje:
a. Uszkodzeń mechanicznych i wynikających z nich wad. b. Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, konserwacją, montażem lub instalacją urządzenia. c. Uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji oraz innych uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika. d. Działań czynników zewnętrznych, takich jak czynniki chemiczne lub elektryczne (np. przepięcia, działanie silnych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych), oraz innych okoliczności niezależnych od serwisu. e. Interwencji użytkownika lub osób trzecich w naprawiane urządzenie.
6.2 W przypadku naruszenia zabezpieczeń serwisu, takich jak uszkodzenie, zamazanie lub zaklejenie, gwarancja traci ważność.

darmowa wycena

Zapraszamy do kontaktu!

Za darmo i na dodatek zupełnie niezobowiązująco dokonamy wstępnej wyceny kosztu naprawy Twojego urządzenia.

 

 

napisz do nas:
lub zadzwoń: